ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w trybie otwartego konkursu

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 117
Art. 119

Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.

Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni jest zawierana na czas nieokreślony albo określony na okres do 4 lat.
W przypadku, po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119.

W przypadku zatrudnienia na czas określony do 4 lat oraz w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczycieli akademickich:
1) dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy,

2) którzy pobierają świadczenie emerytalne

nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy (art. 25 § 13) który mówi, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Zarządzenie nr 12/2022 Rektora UO w sprawie wprowadzenia wytycznych do postępowania w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w trybie otwartego konkursu w Uniwersytecie Opolskim.

Załączniki do Zarządzenia 12/2022 stanowią dokumenty niezbędne do procedowania sprawy.

Dodatkowe druki dla kandydata:

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku (orzeczonego przez lekarza Medycyny Pracy), na podstawie skierowania na badania wydanego przez Biuro Spraw Pracowniczych.

 

 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego poza otwartym konkursem

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 117
Art. 119

Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.

Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni jest zawierana na czas nieokreślony albo określony na okres do 4 lat.
W przypadku, po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119.

W przypadku zatrudnienia na czas określony do 4 lat oraz w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczycieli akademickich:
1) dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy,

2) którzy pobierają świadczenie emerytalne

nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy (art. 25 § 13) który mówi, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora UO w sprawie wprowadzenia wytycznych do postępowania w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego poza otwartym konkursem w Uniwersytecie Opolskim.

Załączniki do Zarządzenia 13/2022 stanowią dokumenty niezbędne do procedowania sprawy.

Dodatkowe druki dla kandydata:

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku (orzeczonego przez lekarza Medycyny Pracy), na podstawie skierowania na badania wydanego przez Biuro Spraw Pracowniczych.

 

 

Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Oświadczenie o dyscyplinie / zmiana przyporządkowania do dyscypliny

Na mocy ustawy 2.0 pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Pod wyrażeniem „prowadzenie działalności naukowej” należy rozumieć aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ustawy 2.0; definicje tych pojęć są zawarte w dalszej części tego przepisu).

W praktyce pracownik powinien złożyć:

 1. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
 2. oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

 

W Uniwersytecie Opolskim wprowadzono wytyczne do postępowania w sprawie zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim.

Zarządzenie nr 107/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do postępowania w sprawie zmiany przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim.

Załączniki do Zarządzenia 107/2021 stanowią dokumenty niezbędne do procedowania sprawy.

 

 

Wnioski dotyczące dodatkowego zatrudnienia

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 125

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy,
może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

Zaświadczenie o ustaniu dodatkowego zatrudnienia.

Zgłoszenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 

URLOP

Urlop wypoczynkowy

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 129

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku (do urlopu nie wlicza się  dni ustawowo wolnych od pracy). Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą bezpośredniego przełożonego, w innym terminie, o ile nie zaburzy to wykonywania obowiązków przez pracownika.

 

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela akademickiego udzielany jest zgodnie z planem urlopowym, który sporządza się każdego roku do końca marca. Jeśli nauczyciel planuje przesunąć termin wcześniej zaplanowanego urlopu lub wykorzystać urlop przed zatwierdzeniem planów, sporządza pisemny wniosek:

Wnioski o urlop wypoczynkowy składane są w formie elektronicznej przez EZD.

Urlop opiekuńczy

U S T A W A
z dnia 9 marca 2023 r.

Kodeks Pracy
Art. 1731

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop opiekuńczy przysługuje wyłącznie w związku z opieką nad najbliższą rodziną – rodzice, dzieci, współmałżonek.
Ten rodzaj urlopu może ponadto dotyczyć opieki nad osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym (np. konkubinat).

Urlop opiekuńczy jest udzielany na wniosek pracownika złożony co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem.

Urlop opiekuńczy to nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Istotne jest jednak to, że czas korzystania z niego wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

 

 

 

Wolne z powodu siły wyższej

U S T A W A
z dnia 9 marca 2023 r.

Kodeks Pracy
Art. 1481

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Pojęcie siły wyższej, będące podstawą do wzięcia wolnego, jest określane jako zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym oraz niemożliwe do przewidzenia lub zapobiegnięcia.

W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

 

 

 

Urlop naukowy

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 130

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni atnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;

Okres 7 lat liczony jest od chwili zatrudnienia, bądź w przypadku gdy pracownik, korzysta z urlopu naukowego kolejny raz, od momentu zakończenia poprzedniego urlopu naukowego.
W okresie płatnego urlopu naukowego niedopuszczalne jest wykonywanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych.


2) przygotowującemu rozprawę doktorską
płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa
w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na
podstawie umowy o współpracy naukowej.

Wniosek należy złożyć Rektorowi w terminie do 3 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Do wniosku dołącza się Stanowisko Rady Instytutu.

WZÓR wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego

 

Rektor może udzielić bezpłatnego urlopu naukowego na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dyrektora instytutu. Wniosek należy złożyć w terminie do 2 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

 

Jeżeli wniosek o urlop składa nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne w czasie planowanego urlopu, to do wniosku należy załączyć opinię dziekana.

 

Urlop macierzyński

U S T A W A
z dnia 9 marca 2023 r.

Kodeks Pracy

Art. 180

Urlop macierzyński uprawnia pracownicę do zwolnienia jej od obowiązku pracy w okresie urlopu. Urlop macierzyński jest uprawnieniem, ale też obowiązkiem pracowniczym i przysługuje mamie dziecka w związku z jego urodzeniem, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, wymiar czasu pracy oraz staż pracy.
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze w szczególności:
• 20 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka.
• 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie.

 

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, pamiętając, że wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przed porodem skraca go odpowiednio w okresie po porodzie.

Matka dziecka musi skorzystać z urlopu macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 14 tygodni, a rezygnacja z dalszej części urlopu może nastąpić jeśli pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka. W przypadku rezygnacji z części urlopu pracownica składa pracodawcy (w terminie do 7 dni przed przystąpieniem do pracy) pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego wraz z zaświadczeniem od pracodawcy ojca dziecka, że złożył on wniosek o przejęcie urlopu.

Zwykle po urlopie macierzyńskim bezpośrednio wykorzystuje się także urlop rodzicielski. Można złożyć jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski wykorzystywany bezpośrednio po nim. Taki wniosek składa się nie później niż 21 dni po porodzie – w takiej sytuacji za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (z wyłączeniem 9 tygodni przysługujących drugiemu rodzicowi), zasiłek wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli natomiast zaraz po narodzeniu dziecka zostanie złożony wniosek o urlop macierzyński i o urlop rodzicielski, ale w niepełnym wymiarze lub wniosek o urlop macierzyński, a w późniejszym terminie zostanie złożony wniosek o urlop rodzicielski to zasiłek będzie wynosił  100%. podstawy zasiłku przez cały urlop macierzyński, a na urlopie rodzicielskim zasiłek będzie wynosił 70% podstawy zasiłku.

Wniosek o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze ma zawierać:

 • imię i nazwisko pracownicy,
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski,
 • wskazanie daty, od której ma być udzielony ten urlop.

Do tego wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów, albo kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu (jeżeli kobieta składa ten wniosek jeszcze przed porodem).

W przypadku tak udzielonego urlopu rodzicielskiego, rodzice dziecka mogą się nim dzielić – w tym celu pracownica musi z części tego urlopu zrezygnować, a pracownik złożyć o niego wniosek. I tak wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy, ma zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty przystąpienia do pracy.

Natomiast wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko tego urlopu w całości albo w części, ma zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony ten urlop,
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop.

Do tego wniosku ojciec dołącza:

 • kopię wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części albo kopię wniosku w sprawie rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu albo jego części,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów.

WZORY WNIOSKÓW

 

 

Urlop ojcowski

14U S T A W A
z dnia 9 marca 2023 r.

Kodeks Pracy

Art. 1823

Urlop ojcowski – jest to jedno z uprawnień rodzicielskich przysługujące wyłącznie ojcu dziecka. Nie ma przymusu korzystania z urlopu. Jeśli uprawniony nie skorzysta ze swojego prawa w przewidzianym terminie, po prostu urlop mu przepadnie. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu
ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100% wynagrodzenia pracownika. Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika. Należy złożyć go w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części, ma zawierać imię i nazwisko pracownika oraz wskazanie okresu, na który ma być udzielony ten urlop albo jego część.

Do wniosku dołącza się:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

 

WZÓR WNIOSKU: Wniosek-o-urlop-ojcowski

 

Urlop rodzicielski
U S T A W A
z dnia 9 marca 2023 r.

Kodeks Pracy

Art. 1821a
Urlop rodzicielski jest urlopem dobrowolnym, płatnym oraz zwalnia w jego okresie z obowiązku świadczenia pracy.
  
Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz wystąpienie do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu.
 
Urlop rodzicielski wynosi do 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 43 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Urlop przysługuje obojgu rodzicom, a każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z przysługującego wymiaru. Prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski wykorzystuje się zwykle bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Można złożyć jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski wykorzystywany bezpośrednio po nim. Taki wniosek składa się nie później niż 21 dni po porodzie – w takiej sytuacji za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (z wyłączeniem 9 tygodni przysługujących drugiemu rodzicowi), zasiłek wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli natomiast zaraz po narodzeniu dziecka zostanie złożony wniosek o urlop macierzyński i o urlop rodzicielski, ale w niepełnym wymiarze lub wniosek o urlop macierzyński, a w późniejszym terminie zostanie złożony wniosek o urlop rodzicielski to zasiłek będzie wynosił 100%. podstawy zasiłku przez cały urlop macierzyński, a na urlopie rodzicielskim zasiłek będzie wynosił 70% podstawy zasiłku.

 

Wniosek o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze ma zawierać:

 • imię i nazwisko pracownicy,
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski,
 • wskazanie daty, od której ma być udzielony ten urlop.

Do tego wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów, albo kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu (jeżeli kobieta składa ten wniosek jeszcze przed porodem).

W przypadku tak udzielonego urlopu rodzicielskiego, rodzice dziecka mogą się nim dzielić – w tym celu pracownica musi z części tego urlopu zrezygnować, a pracownik złożyć o niego wniosek. I tak wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy, ma zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty przystąpienia do pracy.

Natomiast wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko tego urlopu w całości albo w części, ma zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony ten urlop,
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop.

Do tego wniosku ojciec dołącza:

 • kopię wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części albo kopię wniosku w sprawie rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu albo jego części,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów.
 
Urlop wychowawczy

U S T A W A
z dnia 9 marca 2023 r.

Kodeks Pracy

Art. 186

 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Przepisy prawa nakazują jednak, by jeden miesiąc urlopu był przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. matka dziecka przebywa na urlopie 35 miesięcy, a ojciec dziecka 1 miesiąc, albo odwrotnie. Oznacza to, że w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wykorzystuje cały urlop wychowawczy, to może on trwać maksymalnie 35 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków.

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

WZÓR WNIOSKU: wniosek-o-urlop-wychowawczy

 
 
Urlop dla poratowania zdrowia

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 131

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku.

 

2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym

U S T A W A
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy
Art. 188

Opieka na dziecko do lat 14:
Pracownikowi wychowującemu  przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku  kalendarzowego zwolnienie od pracy
w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Urlop okolicznościowy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 15 maja 1996 r.

 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 

1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

 

INNE informacje przydatne w trakcie zatrudnienia

Polityka antymobbingowa w UO

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr  4/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia   15 lutego  2016 r.

Ustala się Politykę Antymobbingową w UO w celu przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu.

 

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

 

Regulamin Pracy UO (obowiązki i uprawnienia pracowników, czas pracy, urlop)

Regulamin Pracy Uniwersytetu Opolskiego ustala organizację i porządek podczas świadczenia pracy, związane z tym prawa i obowiązki Uniwersytetu Opolskiego oraz jego Pracowników.

Regulamin określa:

 • podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy
 • podstawowe prawa i obowiązki pracownika
 • zasady przebywania na terenie UO
 • szczególne obowiązki i uprawnienia nauczycieli akademickich
 • czas pracy
 • urlopy
 • informacje dot. wynagrodzenia na pracę
 • organizację i porządek pracy
 • przepisy BHP i ochronę przeciwpożarową
 • odpowiedzialność porządkową

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO – czytaj więcej

 

Regulamin Wynagradzania Pracowników UO

Regulamin Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Opolskiego określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznania innych świadczeń związanych z pracą.

 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określa Zarządzenie Rektora.
DODATEK ZA STAŻ PRACY Przysługuje w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia, wypłacany w okresach miesięcznych począwszy od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość dodatku nie może przekroczyć 20 %
DODATEK FUNKCYJNY Przysługuje z tytułu kierowania zespołem, w skład którego wchodzi nie mniej niż pięć osób, w tym osoba kierująca. Wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 67% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia profesora określonego w odrębnych przepisach. Wysokość dodatku funkcyjnego rektora nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia profesora. Stawki minimalne dodatków funkcyjnych określa Załącznik 7-9 Regulaminu Wynagradzania.
DODATEK ZADANIOWY Dodatek może zostać przyznany pracownikowi z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy i warunki jej wykonywania. Wysokość dodatku (lub ich suma – w przypadku przyznania kilku dodatków) nie może przekroczyć miesięcznie 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
DODATEK PROJEKTOWY Dodatek może być przyznany za realizację przez pracownika zadań określonych w projekcie, finansowanym ze środków zewnętrznych. Wykonywanie zadań określonych w projekcie nie może zakłócić prawidłowej realizacji obowiązków pracownika, wynikających ze stosunku pracy łączącego go z pracodawcą na podstawie dotychczasowych ustaleń.
   
GODZINY PONADWYMIAROWE Za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie wynikające z godzinowej stawki za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacane jest wyłącznie za godziny rzeczywiście przepracowane powyżej pensum dydaktycznego. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku po zakończeniu semestru letniego. Stawki za godziny ponadwymiarowe określa Załącznik 10 Regulaminu Wynagradzania.
   
WYNAGRODZENIE DODATKOWE Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (“13” – tka) za zasadach określonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej.
   
NAGRODY REKTORA

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora. Zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich określa Załącznik 12 Regulaminu Wynagradzania. Zasady i tryb przyznawania nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa Załącznik 14 Regulaminu Wynagradzania.

Za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w UO mogą być przyznane nagrody Quality zgodnie z Załącznikiem 13 Regulaminu Wynagradzania.

NAGRODA JUBILEUSZOWA Pracownicy z tytułu wieloletniej pracy mają prawo do nagrody jubileuszowej. Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników do nagrody jubileuszowej oraz sposób jej obliczania i wypłacania reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z 2018 r. Art. 141 oraz § 24 Regulaminu Wynagradzania.
Nagrody jubileuszowe z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:
a) 75 % wynagrodzenia zasadniczego – za 20 lat pracy;
b) 100 % wynagrodzenia zasadniczego – za 25 lat pracy;
c) 150 % wynagrodzenia zasadniczego – za 30 lat pracy;
d) 200 % wynagrodzenia zasadniczego – za 35 lat pracy;
e) 300 % wynagrodzenia zasadniczego – za 40 lat pracy;
f) 400 % wynagrodzenia zasadniczego – za 45 lat pracy.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO – czytaj więcej

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku letniego i świąt, zapomogi, inne świadczenia)

W ramach utworzonego w Uniwersytecie Opolskim Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy, mogą korzystać z różnych form pomocy finansowej z ZFŚS. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia ZFŚS zawarte są w Regulaminie Rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim.

Osobami uprawnionym do korzystania ze świadczeń Funduszu Socjalnego są:
1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

2) pracownicy przebywający na płatnym urlopie naukowym lub urlopie dla poratowania zdrowia,

3) pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym,

4) emeryci i renciści UO, którzy przeszli na emeryturę i rentę bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z UO z tego tytułu,

5) członkowie rodziny pracownika i emeryta (rencisty) do których zalicza się:

a) współmałżonka

b) dzieci w wieku do lat 18 (pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, na utrzymaniu pracownika), a jeżeli uczą się – do czasu ukończenia nauki (jeśli nie pracują) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasady przyznawania pożyczek mieszkaniowych określa Załącznik nr 2 Regulaminu ZFŚS.

Zasady przyznawania zapomóg i innej pomocy socjalnej określa Załącznik nr 3 Regulaminu ZFŚS.

 

 

Dofinansowanie do wypoczynku letniego i świąt

Zgodnie z Regulaminem Rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Opolskim, podstawą otrzymania dofinansowania z  Funduszu Socjalnego jest złożenie terminie od 10 marca do 10 maja  każdego roku, prawidłowo wypełnionego  wniosku w Portalu Pracowniczym.

Instrukcja wypełniania wniosków

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Przynależność do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolna, tzn. każdy może samodzielnie zdecydować, czy chce być uczestnikiem programu i decyzja może być w każdej chwili zmieniona:

 Automatycznie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują pracownicy w wieku od 18 – 55 lat; jeśli rezygnują z udziału w programie muszą złożyć deklarację o rezygnacji ( od 1 stycznia 2021r. ), a potem w każdym czasie.

 1. Pracownicy w wieku od 55 – 70 lat mogą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych wziąć udział tylko wtedy gdy złożą wniosek ( od 1 stycznia 2021r. )

 W innym przypadku pracownik taki znajdzie się poza programem. Złożenie wniosku jest możliwe w każdym czasie do ukończenia 70 roku życia.

 Pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia nie mogą wejść do programu.

 1. Pracownicy wymienieni w pkt. 1 i pkt. 2 w każdym czasie mogą wejść do programu składając deklarację lub wniosek o przystąpieniu, jak również z niego wystąpić składając deklarację o rezygnacji.

Zasady finansowe:

 1. Pracodawca wpłaca na konto uczestnika 1,5% jego wynagrodzenia miesięcznie
 2. Uczestnik wpłaca na konto 2,0% swojego wynagrodzenia miesięcznie
 3. Pierwszy raz po upływie kwartału odprowadzania składki na PPK w ciągu 30 dni przysługuje premia powitalna w kwocie 250,00zł
 4. Z tytułu stałego uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik może otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240,00zł (zgodnie z warunkami przewidzianymi w ustawie)
 5. Uczestnik może zadeklarować wyższą wpłatę dodatkową niż 2 % – może to być maksymalnie dodatkowo do 2 % wynagrodzenia
 6. Uczestnik może zadeklarować wpłatę niższa niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ( tylko wtedy jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 –krotności minimalnego wynagrodzenia)

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – czytaj więcej

 

Zgłoszenie członka rodziny do ZUS
Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

Podstawa prawna wydania ELN:

Na mocy przepisów od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego:

 • Art. 122 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020.85 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz.U.2020.689)
 • Zarządzenie nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 października 2020 r.

 

Legitymacja:

 1. Poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 2. Uprawnia do korzystania z bibliotek Uniwersytetu Opolskiego;
 3. Na podstawie odrębnych przepisów* uprawnia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach: środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

*Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

 

Tryb wydawania legitymacji:

Elektroniczna legitymacja zostanie wydana pracownikowi tylko na mailowy wniosek pracownika.

W celu wydania legitymacji konieczne jest:

 1. Wgranie zdjęcia w postaci elektronicznej, spełniającego wymagania określone w Instrukcji;
 2. Zgłoszenie e-mailem zdjęcia gotowego do zatwierdzenia do pracownika Biura Spraw Pracowniczych p. Alicji Szwiec (alicja.szwiec@uni.opole.pl) lub p. Izabelli Kolorus (ikolorus@uni.opole.pl);
 3. Dokonanie opłaty na konto TYLKO DLA PRACOWNIKÓW: nr konta dla opłat za ELN opis w Instrukcji;
 4. Wysłanie wniosku e-mailem do pracownika Biura Spraw Pracowniczych: p. Alicji Szwiec (alicja.szwiec@uni.opole.pl) lub p. Izabelli Kolorus (ikolorus@uni.opole.pl).