Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z póżn.zm.), art. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z
2020 r., poz. 1920 z późn. zm.) oraz § 118 ust. 1 pkt 1 lit. b Statutu Uniwersytetu
Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 194/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia
15 grudnia 2022 r.) Rektor Uniwersytetu Opolskiego obwieszcza:

§ 1

1. Ustalam dzień 2 maja 2023 r. oraz dzień 9 czerwca 2023 r. dniem rektorskim
wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla pracowników
Uniwersytetu Opolskiego.

2. Ustalam dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla
pracowników Uniwersytetu Opolskiego w zamian za święto przypadające w dniu
11 listopada 2023 r. (sobota).

3. W okresie przerwy między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem w grudniu
2023 r. w planie urlopów zostanie ustalony urlop wypoczynkowy w wymiarze 3
dni roboczych tj. 27, 28 i 29 grudnia 2023 r.

4. W dniach, o których mowa w ust. 3, wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego
będą zamknięte. W tym okresie nie będą odbywały się zajęcia ze studentami, nie
będą pracowały jednostki administracyjne Uczelni ani biblioteki.

5. Wyjątek stanowić będą służby techniczne, administracje domów studenckich,
pracownicy jednostek organizacyjnych realizujących obowiązki, których
wykonanie determinuje terminowe regulowanie zobowiązań, w tym finansowych.

6. Dyżury dla pracowników wymienionych w ust. 5 ustalą kierownicy jednostek
organizacyjnych. Bez zmian będą pracować służby portierskie i ochrona obiektów.

§ 2

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                   REKTOR

                                                                                                               UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

                                                                                                               prof. dr hab. Marek Masnyk

 

Pobierz plik