20 stycznia 2023 r. zawarte zostało porozumienie między Rektorem Uniwersytetu Opolskiego a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Opolskim w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu w roku 2023. Strony uzgodniły, że systemowe zwiększenia wynagrodzeń osobowych będą finansowane z przyznanych UO zwiększeń subwencji na 2023 r. dedykowanych tym tytułom. Na mocy zawartego porozumienia minimalna podwyżka dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego będzie wynosiła 4,4% od wynagrodzenia zasadniczego z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2023 r. Zostanie również wprowadzona nowa hierarchizacja stanowisk dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego, aby zapobiec spłaszczeniu siatki płac. Realizacja pierwszego etapu podwyżek nastąpi do końca lutego br. W drugim etapie zakłada się, że podwyżki będą miały charakter regulacyjno-motywacyjny, a ich wdrożenie nastąpi 1 lipca br.