Szanowny Pracowniku Uniwersytetu Opolskiego,

informujemy, że w 2023 roku nastąpi ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowy (dalej jako PPK).
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) jest to wspierany przez państwo, dobrowolny program długoterminowego oszczędzania.

Oszczędności gromadzone w naszym PPK wpłacane są do Investor PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Osoba Zatrudniona, która zostanie objęta PPK nazywana jest Uczestnikiem. Na oszczędności w PPK, oprócz Uczestników, składają się Podmiot Zatrudniający – Uniwersytet Opolski oraz Państwo, zaś środki zgromadzone w Planie stanowią prywatną własność Uczestników i są zapisane na ich indywidualnych rachunkach PPK prowadzonych przez Fundusz.

Podmiot zatrudniający nalicza i przekazuje do Funduszu zarówno wpłaty finansowane przez siebie, jak i wpłaty finansowane przez Uczestników (obydwie wpłaty są naliczane procentowo od wynagrodzenia Uczestnika. Wpłata podstawowa Uczestnika wynosi 2% wynagrodzenia a wpłata podstawowa podmiotu zatrudniającego wynosi 1,5% wynagrodzenia). Dopłaty od państwa (wpłata powitalna: 250 zł oraz dopłaty roczne: 240 zł) przekazywane są na rachunki PPK Uczestników za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., w terminie i na warunkach określonych w ustawie o PPK.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne: Osoba Zatrudniona może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak również w każdej chwili może do oszczędzania powrócić.

Złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zachowuje swoją ważność do 28 lutego 2023 r. a w przypadku osób, które złożą deklarację o rezygnacji począwszy od 1 marca 2023 r. zachowuje ona ważność do 28 lutego 2027 r.

Ważne informacje:

  • Osoby Zatrudnione w wieku 18-54 lata (od dnia 18 urodzin do końca dnia poprzedzającego 55 urodziny) są obejmowane PPK automatycznie, pomiędzy 15 dniem zatrudnienia a 10 dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. Jeśli taka Osoba Zatrudniona nie chce w PPK uczestniczyć – powinna złożyć pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
  • Osoby zatrudnione w wieku 55-69 lat (od dnia 55 urodzin do końca dnia poprzedzającego 70 urodziny) są zapisywane do PPK jedynie na ich wniosek. Warunkiem jest posiadanie co najmniej 14-dniowego stażu zatrudnienia w Podmiocie Zatrudniającym.
  • Osoby Zatrudnione w wieku od 70 lat wzwyż (od dnia 70 urodzin) nie są uprawnione do przystąpienia do PPK.
  • Uczestnik PPK, poza finansowaną przez siebie obowiązkową wpłatą podstawową (2% wynagrodzenia), może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2% jego wynagrodzenia.
  • Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć Podmiotowi Zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK, do wysokości nie niższej niż 0,5% jego wynagrodzenia. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez Podmiot Zatrudniający (1,5% wynagrodzenia).
  • Osoba Zatrudniona będąca Uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni od zawarcia na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK – złożyć Podmiotowi Zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu innych umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy oraz numery tych umów (rachunków PPK). Po otrzymaniu powyższego oświadczenia, Podmiot Zatrudniający niezwłocznie poinformuje Uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych w innych PPK do PPK prowadzonego przez Podmiot Zatrudniający. Uczestnik PPK ma 7 dni od otrzymania powyższej Informacji na pisemne poinformowanie Podmiotu Zatrudniającego o ewentualnym braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej. Złożenie sprzeciwu po tym terminie staje się bezskuteczne.
  • Jeśli Uczestnik PPK złoży Podmiotowi Zatrudniającemu informację o posiadanych rachunkach PPK po upływie 7 dni od zawarcia umowy o prowadzenie PPK – Podmiot ten nie podejmie żadnych działań związanych z realizacją wypłaty transferowej.

 

Informacje o konstrukcji Pracowniczych Planów Kapitałowych, zasadach oszczędzania oraz dysponowania zgromadzonymi tam środkami dostępne są w szczególności na stronie internetowej https://naszeppk.investors.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się przygotowanymi materiałami.

 

 

 

Z poważaniem

Biuro Spraw Pracowniczych UO