Podstawa prawna wydania ELN:

 Na mocy przepisów od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego:

  • Art. 122 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020.85 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz.U.2020.689)
  • Zarządzenie nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 października 2020 r.

 

Legitymacja:

  1. Poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  2. Uprawnia do korzystania z bibliotek Uniwersytetu Opolskiego;
  3. Na podstawie odrębnych przepisów* uprawnia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach: środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

*Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

 

Tryb wydawania legitymacji:

Elektroniczna legitymacja zostanie wydana pracownikowi tylko na mailowy wniosek pracownika.

W celu wydania legitymacji konieczne jest:

  1. wgranie zdjęcia w postaci elektronicznej, spełniającego wymagania określone
    w Instrukcji oraz dokonanie opłaty na konto TYLKO DLA PRACOWNIKÓW: nr konta dla opłat za ELN opis w Instrukcji;
  2. wysłanie wniosku maila do pracownika Biura Spraw Pracowniczych: p. Alicji Szwiec (alicja.szwiec@uni.opole.pl) lub p. Izabelli Kolorus (ikolorus@uni.opole.pl).